Parallels between art and language
Art & Language

Parallels between art and language

June 12, 2016

Parallels between art and language

I understand art as innovation, ‘fluid matter’ without clear boundaries that spills out over all walks of life and all types of human experience. Like water, it takes bits and pieces from different areas and never gives back what it took in the same amount and order. This randomness, apparent chaos, and chance are the sources of its creativity.

An artistic attitude demands from the artist knowledge of life outside art. My perception is constantly enriched by two types of activity – language and painting. For me, language studies provide a reference point that allows me to distance myself from the world of artists and gives me the perspective of rational reasoning. Art, on the other hand, makes me look at language as an abstract concept.

A new perspective allows us to see networks of mutual relationships, entanglements between seemingly different areas of artistic research. However, both in language and in art there is a certain area of ‘inexpressibility’. Chosen by language, we meet the picture. We start a voiceless dialogue in the language of silence. Somewhere there, at the intersection of millions of internal monologues, lives art.

text in Polish

Tożsamość sztuki i języka

Pojmuję sztukę jako innowację, „płynną materię” bez wyraźnych granic, która rozlewa się przez wszystkie dziedziny życia i wszystkie rodzaje ludzkich doświadczeń. Podobna wodzie, zabiera po trosze z różnych dziedzin i nigdy nie oddaje tego, co zabrała w tej samej ilości i porządku. Na tej losowości, pozornym chaosie i przypadku zasadza się jej kreatywność.

Postawa artystyczna wymaga od twórcy znajomości innej, różnej od sztuki dziedziny życia. Moje postrzeganie nieprzerwanie wzbogacają dwie aktywności: język i malarstwo. Studia językowe stanowią dla mnie punkt odniesienia, który pozwala mi nabrać dystansu do świata ludzi sztuki, rozporządzać perspektywą racjonalnego myślenia. Sztuka z kolei każe mi spojrzeć na język jak na abstrakt.

Z nowej perspektywy dostrzegamy sieci wzajemnych powiązań, uwikłań pomiędzy pozornie obcymi sobie obszarami badań artystycznych. Ale zarówno w języku jak i w sztuce istnieje pewien obszar „niewypowiedzialności”. Wybrani przez język spotykamy się z obrazem. Zaczynamy bezdźwięczny dialog w języku ciszy. Gdzieś tam na skrzyżowaniu milionów mów wewnętrznych mieszka sztuka.

2

Follow Tomasz on

Comments (0)