Self-reflections
Music video & Painting

Self-reflections

June 16, 2016
Project Self-reflections

Self-reflections is another project inspired by the reality of a music video, made for the song No Kind Words by the English band The Maccabees. This resulted in the creation of two paintings titled Self-reflection 1 and Self-reflection 2 (85 x 150 cm each, oil on canvas, 2010).

Especially in these paintings I put a lot emphasis on the relationship between the representation itself and the title of the work, which I regard as its integral part. The polysemy of the text broadens the semantic range of the image.

Self-reflections are thus not only a literally understood collection of light reflections, but above all an emanation of consciousness. The luminous nimbi around the heads emphasize the para-sacred nature of the works, in keeping with the concept of sacrum – profanum brought up by me, present in the iconoclastic realities of mass culture, in particular pop music (see Hierophanies of Pop Culture Messiah).

tp-self-reflections-842x595
text in Polish
Projekt Auto-refleksje

Auto-refleksje to kolejny projekt zainspirowany rzeczywistością teledysku do utworu  No Kind Words angielskiej grupy The Maccabees. W ten sposób powstały dwa obrazy zatytułowane Auto-refleksja 1 i Auto-refleksja 2 (85 x 150 cm każdy, olej na płótnie, 2010).

Szczególnie w tych obrazach bardzo ważna jest dla mnie relacja pomiędzy samym przedstawienia a tytułem pracy, który traktuję jako jego integralną część. Polisemia tekstu poszerza zakres znaczeniowy obrazu.

Auto-refleksje są zatem nie tylko dosłownie rozumianym zbiorem świetlnych refleksów, ale przede wszystkim emanacją świadomości. Rozświetlone nimby wokół głowy podkreślają para sakralny charakter prac, które plasują się w poruszanej przeze mnie tematyce sacrum – profanum obecnej w obrazoburczych rzeczywistościach kultury masowej, a w szczególności muzyki pop (patrz Hierofanie popkulturowego Mesjasza).

1

Follow Tomasz on

Comments (0)