Self-reflections
Music video & Painting

Self-reflections

June 16, 2016

Project Self-reflections

‘Self-reflections’ is another project inspired by the reality of a music video, made for the song ‘No Kind Words’ by the English band ‘The Maccabees’. This resulted in the creation of two paintings titled ‘Self-reflection 1’ and ‘Self-reflection 2’ (85 x 150 cm each, oil on canvas, 2010).

Especially in these paintings I put a lot of emphasis on the relationship between the representation itself and the title of the work, which I regard as its integral part. The polysemy of the text broadens the semantic range of the image.

‘Self-reflections’ are thus not only a literally understood collection of light reflections, but above all an ‘emanation’ of consciousness. The luminous nimbi around the heads emphasise the para-sacred nature of the works, in keeping with the concept of ‘sacrum – profanum’ brought up by me, present in the iconoclastic realities of mass culture, in particular pop music (see Hierophanies of Pop Culture Messiah).

tp-self-reflections-842x595
text in Polish

Projekt Auto-refleksje

„Auto-refleksje” to kolejny projekt zainspirowany rzeczywistością teledysku do utworu „No Kind Words” angielskiej grupy „The Maccabees”. W ten sposób powstały dwa obrazy zatytułowane „Auto-refleksja 1” i „Auto-refleksja 2” (85 x 150 cm każdy, olej na płótnie, 2010).

Szczególnie w tych obrazach bardzo ważna jest dla mnie relacja pomiędzy samym przedstawienia a tytułem pracy, który traktuję jako jego integralną część. Polisemia tekstu poszerza zakres znaczeniowy obrazu.

„Auto-refleksje” są zatem nie tylko dosłownie rozumianym zbiorem świetlnych refleksów, ale przede wszystkim „emanacją” świadomości. Rozświetlone nimby wokół głowy podkreślają para sakralny charakter prac, które plasują się w poruszanej przeze mnie tematyce „sacrum – profanum” obecnej w obrazoburczych rzeczywistościach kultury masowej, a w szczególności muzyki pop (patrz Hierofanie popkulturowego Mesjasza).

2

Follow Tomasz on

Comments (0)